Konsep dan Definisi PJK

Konsep Dan Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. PJK Konsep & definisi Pendidikan Jasmani Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal. (Pettifor, 2005) Konsep & definisi Pendidikan Jasmani Roddick (1982). PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap, pengetahuan , kemahiran yg berhubung dengan kesihatan, kecergasan dan rekreasi. Konsep & definisi Pendidikan Jasmani KBSM (1992). PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat,cergas dan produktif dengan pemupukan nilai, sikap, pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.